MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Material

 
Här kan du enkelt beställa material om Överenskommelsen. Använd formuläret här nedan. Kom ihåg att du kan ladda ner rapporterna som PDF här.
Allt material är gratis. Portokostnader som överstiger 100 kronor betalas av beställaren. Vi postar din beställning inom en vecka. Under arbetstoppar, långhelger och semestertider kan det ta längre tid.
 • Introduktionspaket

  En samling skrifter för dig som vill veta mer om Överenskommelsen generellt. Paketet innehåller grundläggande dokument, inspirationsmaterial och skrifter som ger en god introduktion till vad Överenskommelsen är och hur den fungerar. Materialet består av ett urval av skrifterna nedan.
 • Överenskommelsen i tryckt form

  En ”populärversion” av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Beskriver dokumentets vision och de sex principerna som parterna kommit överens om. Beskriver även respektive parts åtaganden. PDF
 • Överenskommelsen i tryckt form (lättläst)

  I samarbete med Centrum För Lättläst har Överenskommelsen även utgivits i en lättläst variant. Den lättlästa versionen kan vara en bra ingång för en enklare förståelse av Överenskommelsen och dess sex principer. PDF
 • Guide till en överenskommelse

  Detta är ett metodstöd som tagit fram av Överenskommelsens kansli. Skriften ger en överblick av processen från dialogprocess till färdig överenskommelse och fortsatt dialog. Den riktar sig främst till processledare för dialogprocesser som står i begrepp att ta fram en överenskommelse, men passar även dem som vill veta mer om Överenskommelsen. Max 3 exemplar får beställas av denna. För större beställningar, kontakta kansliet. PDF
 • Första uppföljningsstudien

  Detta är den första delen av den fristående uppföljningen av Överenskommelsen. I denna del har Ersta Sköndal högskola kartlagt de uppföljningsaktiviteter som pågått under Överenskommelsen första år och de aktörer som deltagit i dessa. Studien utforskar även hur berörda aktörer ser på Överenskommelsens tillkomst och innehåll.
 • Andra uppföljningsstudien

  I den andra delen av den fristående uppföljningen av Överenskommelsen presenteras en studie som genomförts av Ersta Sköndal högskola av överenskommelser mellan två kommuner och idéburna organisationer på det lokala planet. Studien ger en bild av två lokala processer och kan bidra till arbetet med samverkan och dialog i såväl andra kommuner som nationellt.
 • Tredje uppföljningsstudien

  I den tredje och avslutande delen av uppföljningsstudien om Överenskommelsen redogör Ersta Sköndal högskola för hur berörda parter ser på Överenskommelsen i dagsläget samt hur parterna anser att Överenskommelsen har påverkat utvecklingen. Genom en enkätstudie, intervjuer och analys av olika dokument har ett stort antal individer och organisationer fått komma till tals.
 • Första tematiska studien: Om idéburna organisationers särart och mervärde (tillfälligt slut!)

  I den här rapporten redovisas en kartläggning av forskning om idéburna organisationers särart och medvärde. Detta tema är högaktuellt i dagens diskussioner kring idéburna organisationer inom det sociala området. Har idéburna organisationer någon särart? Har de därmed något mervärde?
 • Andra tematiska studien: Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle

  Denna rapport redogör hur man inom forskningen belyser nyttan med dialog och överenskommelse mellan de idéburna och det offentliga. På vilket sätt påverkar en allt mer komplex samhällssituation, med en välfärd i förändring och med nya utmaningar, de idéburna organisationernas relation till det offentliga? Vilken roll kan en överenskommelse mellan dessa parter ha, och i vilket sammanhang växer nya metoder eller policydokument fram?
 • Tredje tematiska studien: Överenskommelser som verktyg för att möta samhälleliga utmaningar - Fem exempel i Europa

  Både före och efter att Överenskommelsen i Sverige signerades har liknande samverkansformer mellan det offentliga och idéburna introducerats i andra europeiska länder. Dessa har använts för att möta samhälleliga utmaningar. I vissa avseenden har samverkan varit framgångsrik, medan andra processer har mött utmaningar. I denna tematiska studie beskrivs och jämförs samverkansmodeller i England, Polen, Estland, Danmark och Flandern. Detta är den tredje tematiska studie som Överenskommelsen tar fram. Författaren Jonas Andersson var när studien skrevs masterstudent vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV på Linköpings universitet.
 • Femte tematiska studien: Verktyg för samverkan

  Samverkan mellan offentligt och idéburet är en fråga som åter har fått ett relativt stort utrymme i debatten. Flera kommuner och regioner har tecknat så kallade överenskommelser med det lokala civilsamhället och på flera håll i landet har även statliga myndigheter öppnat upp för dialog med den idéburna sektorn. Därmed finns det idag en rad samarbetsformer och samverkansmodeller att lära av. Vad har fördjupad samverkan lett till? Vad krävs för att nå samverkan? Och hur fungerar det i praktiken? Varför misslyckas liknande processer inom olika områden? Författare till studien är statsvetaren Carina Portin.
 • Sjätte tematiska studien: Långsiktig samverkan i praktiken

  Årets upplaga tar avstamp i den förra studien, Verktyg för samverkan, för att på ett tydligare sätt identifiera vilka faktorer som styr och vilka förutsättningar som krävs för att samverkan mellan offentliga och idéburna parter ska fungera över tid. Långsiktig samverkan i praktiken utgår från exemplen Botkyrka, Göteborg, Trelleborg, Värmdö, Värmland, Västernorrland, Västerås och Örebro där relevanta aktörer inom civilsamhälle och offentlig sektor har intervjuats. Vad krävs för att samverkan ska fungera över tid istället för att bli en temporär satsning? Vad krävs för att en process ska förankras i båda parterna? Det är två av frågorna som diskuteras i studien. Författare till studien är statsvetaren Carina Portin. PDF
 • Samtal och samverkan

  Ett inspirationsmaterial för idéburna organisationer, politiker och tjänstemän som vill skapa dialog och utveckla välfärden tillsammans. Materialet ger en grundläggande kunskap om Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Artiklarna kan läsas som diskussionsunderlag där forskare, politiker och organisationsföreträdare ger fakta och olika exempel på samverkan, dialogen och erfarenheter från processen. Materialet kan inspirera till att hitta era svar på hur ni ska göra för att få en bättre samverkan mellan det offentliga och de idéburna.
 • Samråd

  Samråd är ett inspirationsmaterial som visar exempel på vad Överenskommelsen har inneburit för de olika parterna. Materialet visar också på möjligheter och hinder för att genomföra Överenskommelser på lokal och regional nivå. Förhoppningen är att materialet ska ge en bild av vad Överenskommelsen fört med sig, och också inspirera alla engagerade inom stat, kommuner, landsting, regioner och idéburna organisationer att bidra med tankar och idéer till de kommande årens arbete. PDF
 • Fem år med Överenskommelsen

  Denna rapport sammanfattar i korthet Överenskommelsens första fem år. Flera lokala och regionala överenskommelser har slutits och samråd och dialog mellan parterna har ökat för varje år, på såväl nationell som på regional och kommunal nivå. Rapporten visar också att Överenskommelsen är viktig för kommuners och regioners arbete med att utveckla samverkan med civil-samhället. De idéburna organisationerna har lyfts fram och fått större erkännande och Överenskommelsen har ofta fungerat som en dörröppnare.
 • Europakoden

  Detta material är Europarådets ”kod” för samverkan mellan det offentliga och idéburna organisationer, framtagen av Europarådet och dess medlemsländer tillsammans med olika organisationer.
 • Dina uppgifter

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-14.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se