MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Tidsaxel över dialogprocess

 
Hur kan en dialogprocess se ut och vilka steg kan vara bra att tänka på? Läs mer här.

Dialogprocesser och vägen fram till en lokal/regional överenskommelse kan se olika ut beroende på de särskilda behov som finns lokalt och regionalt. Vanligtvis tar det ungefär två år att få till stånd en överenskommelse, även om detta kan variera stort. Detta är en modell, eller ett skissartat arbetsflöde om man så vill, över vilka processer och faser som vanligtvis utmärker överenskommelseprocesserna.

Skissen kan vara bra att använda som en översikt över de olika faser och utmaningar som de flesta dialogprocesser kännetecknas av. Under hela processen finns både tillgängliga verktyg  och kansliet som en resurs. Kanske viktigast av allt – den övergripande visionen är bra att återkomma till i alla faser.

Läs mer om dialogprocesser här.

Förfas

Parterna identifieras och inledande möten hålls

Första steget till en Överenskommelse. Inledande kartläggning av behov, rådande strukturer och vilket syfte som finns för en lokal/regional överenskommelse. Början till en grund i arbetet. Viktigt att bära med sig frågan om vad är det vi vill och hur får vi med oss andra i arbetet?

Läs er om förfas här och om bra tips för uppstart här.

Inledningsvis är det bra att lära känna Överenskommelsens metodstöd och se det som ett stöd och vägledning i dialogprocessen. Se även Överenskommelsens verktyg och filmer, om de kan vara till stöd.

Mer om metodstödet här samt mer om verktyg här. Överenskommelsens filmer hittar du här.

VISIONEN FÖDS

Vilka drömmar finns? Hur ser målen ut och hur kan parterna arbeta fram till en gemensam vision som leder till resultat? 

Samlingsfas

Parterna samlas och de idéburna mobiliseras. Gemensamma visioner och rollfrågor kring vad de olika organisationerna representerar identifieras.

Hur ser utgångspunkten ut på min ort? Hur gör vi verklighet av våra drömmar och visioner? Nu är det dags att samla sig. Att förankra och skapa dialog i processen är viktigt, oavsett om det är den idéburna parten eller den offentliga parten som har utmaningar. Att skapa kontinuitet är viktigt från början. Visa på syftet med en lokal/regional överenskommelse och vad orten/regionen vinner på detta. 

Mer om samlingsfasen finns här och mer om rollfrågor här.

Samling med idéburna och offentliga

Båda parterna är viktiga. Både var för sig och tillsammans. Att skapa en gemensam syn och gemensamma spelregler kan vara avgörande för hur parterna ska samarbeta brett och nå ut till så många som möjligt.

Processledare anlitas

Till sin hjälp finns processledarna. De är ett stöd och en vägledning. Att starta en dialogprocess kan kanske kännas som ett stort och omöjligt uppdrag. Att det känns övermäktigt. Processledaren är där som en sammanhållande länk. Någon som ska föra dialogprocessen framåt tillsammans med parterna.

Läs mer om processledare här.

DIALOGPROCESS

En dialogprocess är tiden före en signerad överenskommelse där syftet är att få ett underskrivet dokument. Denna process kan initieras av både idéburna och det offentliga. Dialogprocessen påbörjas efter att lokala eller regionala aktörer enas kring behovet av en överenskommelse.

Dialogprocessen är unik för just ni ort/region. Den ser aldrig precis likadan ut någonstans. Den finns för er och för att ni ska nå fram till er signering. Att ni ska landa i vad en lokal/regional överenskommelse är för er ort/region. Där ni kommer fram till en gemensam syn som bygger på de värderingar och förhållningssätt som är viktiga för er och där ni har gemensamma spelregler.

Mer om dialogprocesser här.

Etablera infoplattform

Dialogprocessen är nu i full gång och för att den ska nå ut och fortlöpa på ett stabilt och konkret sätt är det viktigt att etablera en informationsplattform. Där det finns en strategi kring hur information sprid och i vilket syfte.

Formuleringsfas

Överenskommelsen börjar skrivas.

Formulera mål, syften och gemensamma spelregler. Det är inte en enkel fas. Men det är en viktig fas. Formuleringar som båda parterna känner sig hemma i och har förståelse för är viktigt. 

Mer om formuleringsfasen här.

Textförslag utarbetas

Förslag på text arbetas fram, omarbetas och går på remissrunda. Detta är en del av arbetet som kan ta tid och som måste få ta tid.

Förankrings- & beslutsfas

Innehållet justeras vid behov och partnerna skriver under överenskommelsen.
När överenskommelsen är signerad fortsätter naturligtvis dialogen kontinuerligt mellan parterna. I överenskommelsen anges formerna för den fortsatta dialogen.

Utan förankring blir det omöjligt att komma vidare. Speciellt omöjligt och svårt blir det med beslutsfas om det inte finns en ordentlig förankring i processen. Båda parterna måste i sina led förankra, men även inom leden. Till exempel i nämnder eller hos föreningar är det viktigt att förankring sker. 

Mer om förankrings- och beslutsfasen här.

Beslut i fullmäktige

Utan beslut i fullmäktige blir det svårt att genomföra en lokal/regional överenskommelse. Steget till beslut är inte enkelt. Det är ofta inte heller kort utan ta tid. Viktig tid, en dialogprocess ska aldrig stressas fram för att viljan finns just nu. Då är styrkan i ett gott förankringsarbete desto viktigare. Viktigt för att det ska finnas en tyngd i det beslut som fattas och som ska efterlevas. Där den gemensamma synen och de gemensamma spelreglerna är en avgörande faktor.

Signering

Dialogprocessen går nu från att vara en process till att signeras till en lokal/regional överenskommelse. Signeringen ska ses som en milstolpe i arbetet och är värt att fira för alla inblandande parter och aktörer. Signeringen är viktig på flera sätt, inte minst för att visa att ett långsiktigt arbete har utförts. Ett arbete som förhoppningsvis ska leda till mycket framöver.

Genomförandefas

Signeringen är avklarad och nu är det upp till bevis. Hur efterlevs den lokala/regionala överenskommelsen? Fungerar den i praktiken.

Hur arbetet ska efterlevas ser olika ut på olika platser. Så ska det vara. Här är ett exempel på hur arbetet efter signering kan undvika att bli ett svävande ufo, där den lokala/regionala överenskommelsen inte spelar roll.

NU KÖR VI

Från att ha arbetat med sin dialogprocess, signerat den och kommit till genomförandefasen är det mycket som återstår. Kontinuitet, att se hinder som möjligheter och att våga utveckla. Våga be om hjälp och våga utmana i sina egna led och andras. Er lokala/regionala överenskommelse är till för att vara ett stöd i den samhällsutveckling som ni är med och skapar på er ort eller i er region. För att minska risken att överenskommelsen faller finns den nationella Överenskommelsen som stöd. Med metoder, personal och verktyg kan den nationella Överenskommelsen finnas som stöd och bollplank. Både under dialogprocessen och efteråt. Det är viktigt att frågan ägs av den lokala/regionala parten och att det finns en tydlighet i hur överenskommelsen på lokala eller regionala nivån ska fungera som ett stöd och redskap i samhällsbyggandet.

Mer om metoder här och mer om verktyg här.

Vill du komma i kontakt med kansliet, läs mer här.

Tipsa en vän
Publicerad 2016-01-31.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se