MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Vård av närstående

 
Samverkan om-sidorna är utformade för att ge en enkel ingång utifrån olika verksamhetsområden som är relevanta för Överenskommelsen inom det sociala området. Här finns information om lagrum, samverkan och politiska beslut som på ett eller annat sätt påverkar ämnesområdet. Sidorna är inte kompletta, så du som läsare är varmt välkommen att höra av dig för att lägga till exempel eller relevant information genom att höra av dig till kansliet.

Lokalt och nationellt

En viktig del av kommunernas arbete går ut på att erbjuda insatser som avlastar den närstående, dessa insatser kan vara utformade på olika sätt. I en promemoria som rör “Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående” konstateras att: ”De mest utbredda formerna av anhörigstöd är insatser till den närstående som ger anhöriga tid för egna aktiviteter”. Det kan handla om dagvård eller korttidsboende i kommunal regi eller avlösning i hemmet.

Kommunen kan även erbjuda anhöriga andra insatser i form av olika aktiviteter som anordnas vid anhörigcentraler eller särskilda träffpunkter. När det kommer till denna stödverksamhet spelar frivilligorganisationer av olika slag en viktig roll. På många håll samarbetar kommunerna med organisationer som Röda korset, pensionärsorganisationer samt religiösa samfund och stiftelser.

När det kommer till anhörigstöd vid en demenssjukdom fungerar organisationerna som ett viktigt komplement till det offentligas insatser. Kommunen har det primära ansvaret för omvårdnaden i form av hemsjukvård, anhörigstöd och hemtjänst. Organisationerna på detta område erbjuder bl.a. telefonrådgivning och deltagande i särskilda samtalsgrupper som vänder sig till både den anhöriga och den demenssjuka. Följande är några exempel på samverkan i området:

  • Det finns särskilda anhörigcenter som socialtjänsten ansvarar för. Dessa kan i sin tur samverka med ideella organisationer, primärvården och Svenska kyrkan.
  • På lokal nivå finns även kommunala anhörigråd (KAR), knutna till kommunstyrelsen. I t.ex. Arboga kommun har detta bedrivits som ett ”organ för samråd och ömsesidig information mellan frivilligorganisationer med verksamhet mot anhörigfrågor, Svenska kyrkan och socialnämnden”.

Ett riktat statsbidrag infördes 2001 av regeringen, som skulle gå till ”rikstäckande ideella organisationer” som erbjuder stödinsatser till dem som värdar närstående. Det är Socialstyrelsen som administrerar och betalar ut bidragen.

Aktörer

Det finns ett flertal frivilligorganisationer som verkar inom detta område. Anhöriga erbjuds t.ex. informationsföreläsningar och utbildningar, samtidigt som det finns möjlighet att delta i särskilda stödgrupper och träffpunkter som organisationerna svarar för. Det kan röra sig om organisationer som Anhörigas Riksförbund, Demensförbundet, Alzheimerföreningen eller Ung och anhörig eller organisationer som inrättats med syftet att mer specifikt främja pensionärers rättigheter och intressen såsom Sveriges Pensionärsförbund.

Lagar

Socialnämndens samverkan med ideella organisationer har lagstöd, då kommunen enligt socialtjänstlagen ska ”planera sina insatser för äldre” och ”fysiska och psykiska funktionshinder” i samverkan med samhällsorgan och organisationer. Det inflytande som civilsamhällets organisationer därigenom kan utöva kan handla om att delta i de processer som leder fram till nya policyprogram eller när förändringar av kommunens verksamhet diskuteras.

I socialtjänstlagen finns även bestämmelser som relaterar till vård och/eller stöd av närstående, mer specifikt ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre”. Socialstyrelsen har konstaterat att socialtjänstens handläggare har en viktig uppgift i att nå ut med information om bestämmelsen så att den når personer som vårdar närstående i hemmet. Organisationer som företräder anhöriga tillskrivs också en viktig uppgift då de förväntas kunna informera sina medlemmar om anhörigas rättigheter enligt socialtjänstlagen.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se