MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Missbruk

 
Samverkan om-sidorna är utformade för att ge en enkel ingång utifrån olika verksamhetsområden som är relevanta för Överenskommelsen inom det sociala området. Här finns information om lagrum, samverkan och politiska beslut som på ett eller annat sätt påverkar ämnesområdet. Sidorna är inte kompletta, så du som läsare är varmt välkommen att höra av dig för att lägga till exempel eller relevant information genom att höra av dig till kansliet.

Lokalt och nationellt

Idéburna organisationers insatser på detta område kan ta sig olika uttryck. Organisationer kan fungera som samrådspart när kommun och landsting ska se över och utveckla missbruksvården eller ta på sig rollen som ”utförare” av vård och olika stödinsatser i form av t.ex. HVB-hem. Det finns ett flertal större riksorganisationer för narkotika-, dopnings-, alkohol- och/eller tobaksfrågor, som även bedriver opinionsbildning, men även särskilda brukar- och patientorganisationer. Det finns även paraplyorganisationer såsom Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, som fungerar som en medlemsorganisation för organisationer som IOGT-NTO.

Exempel på samverkan

Stadsmissionen är en idéburen ideell förening. Stockholms Stadsmission har bland annat, på uppdrag av Stockholms stad, drivit s.k. HVB-boenden. I Stockholm har Stadsmissionen flera verksamheter, såsom ett särskilt boende som riktar sig till människor som lever i hemlöshet och ett ”träningsboende” för unga, där Socialtjänsten är involverad och kan göra placeringar.

Flera organisationer samverkar med kriminalvården, t.ex. Hela människan. Organisationen arbetar med intagna för att förbereda dem inför deras frigivning samt har olika stödjande insatser som riktar sig till personer som redan blivit frigivna. En annan typ av samverkan som kan nämnas är Visionsrummet som samordnas av RFS.

Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) arbetar med och rehabiliterar människor som haft missbruksproblem samt f.d. kriminella. Organisationen samarbetar med kriminalvården och olika myndigheter.

Vårdanalys får nytt uppdrag att analysera socialtjänsten. Mer om detta som exempel på denna länken.

Lagar

Socialtjänstlagen tillskriver socialnämnden ett stort ansvar i fråga om att förebygga och motverka missbruksproblem. För att uppnå detta ska kommunen bl.a. träffa en överenskommelse med landstinget och inleda ett samarbete för att gemensamt tackla problemen. Om möjligt ska även organisationer som verkar på detta område och som företräder brukare eller anhöriga, ges tillfälle att komma med synpunkter rörande innehållet i denna överenskommelse mellan kommun och landsting.

Lagparagrafen har med tiden reviderats i syfte att ”bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen” och brukarorganisationerna har tillskrivits en mer framträdande roll. Lagen går dock inte så långt att den ger dessa organisationer formellt inflytande över beslut. Däremot har organisationerna en rådgivande roll.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se