MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Brottsoffer

 
Samverkan om-sidorna är utformade för att ge en enkel ingång utifrån olika verksamhetsområden som är relevanta för Överenskommelsen inom det sociala området. Här finns information om lagrum, samverkan och politiska beslut som på ett eller annat sätt påverkar ämnesområdet. Sidorna är inte kompletta, så du som läsare är varmt välkommen att höra av dig för att lägga till exempel eller relevant information genom att höra av dig till kansliet.

Lokalt, regionalt och nationellt

Socialtjänstlagen (2001:453) lägger vissa skyldigheter på kommunernas socialnämnd när det kommer till att tillhandahålla hjälp och stöd till brottsoffer och anhöriga. Socialnämnden har en skyldighet att se till att barn som utsatts för brott eller blivit vittne till våld och olika former av övergrepp får ”det stöd och den hjälp de behöver”. När det kommer till våld i nära relationer ska socialnämnden särskilt beakta det behov som kan uppstå hos kvinnor, som utsatts för övergrepp, av att få hjälp och stöd från kommunen för att förändra sin livssituation.

Flera kommuner, däribland Malmö och Sundbyberg, samarbetar med lokala tjejjourer. En majoritet av landets skyddade boenden drivs av ideella organisationer, även om det yttersta ansvaret för att våldsutsatta personer får det stöd och skydd som de är i behov av ligger på kommunen.

Sigtuna kommun och den lokala kvinno- och tjejjouren i kommunen inledde ett samarbete i november 2014, genom att ett avtal om ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

I fråga om kommunernas brottsförebyggande arbete har ett särskilt forum för dialog och informationsutbyte inrättats, ett brottsförebyggande råd (BRÅ) där aktörer från polisen, tjänstemän från kommunen och olika organisationer och föreningar är representerade. Svenska kyrkan är en av de aktörer som ingått i dessa brottsförebyggande råd.

Nationellt sett faller brottmålsärenden och polisväsendet under justitiedepartementets ansvarsområde. Det finns flera myndigheter, knutna till justitiedepartementet, som på olika sätt hanterar frågor som rör stöd till personer som utsatts för brott och som verkar för att brottsligheten i samhället ska minska. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en viktig informationsförmedlare och till myndighetens uppgifter hör att producera fakta och statistik som rör brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brottsoffermyndigheten (BrOM) ska tillvarata brottsoffers rättigheter och intressen. För dessa syften har en särskild fond inrättats, brottsofferfonden, som finansierar olika forskningsinsatser samt olika projekt som drivs i privat, offentlig eller ideell regi med ett tydligt brottsofferinriktat perspektiv. Finansieringen ska gå till ”verksamhet som gagnar brottsoffer”, står det i lagen.

Knuten till BrOM finns också ett särskilt forum för samverkan med civilsamhällets organisationer samt andra myndigheter – Samverkansgruppen för brottsofferarbete. Företrädare för organisationer som Rädda barnen, Nationellt centrum för kvinnofrid och Barnens rätt i samhället (BRIS) finns representerade i gruppen. För att förmedla kunskaper och utbyta erfarenheter rörande hur ideella organisationer, kommuner och myndigheter kan samverka och arbeta tillsammans på lokal och regional nivå arrangeras bland annat utbildningsseminarier med olika brottsofferteman.

Aktörer

Det finns ett flertal ideella organisationer och riksförbund som verkar på detta område. Organisationerna har det gemensamt att de arbetar för att göra brottsoffer (brottsutsatta, anhöriga och vittnen) uppmärksamma på vilka rättigheter de har, samtidigt som de informerar om vilka möjligheter som finns rörande hjälp och stöd från olika myndigheter och rättsväsendet. En viktig del av organisationernas arbete är också att tillhandahålla stöd i form av samtal. Följande är några exempel på aktörer som arbetar inom området:

  • Det finns uppemot 100 lokala brottsofferjourer, som är en del den rikstäckande organisationen Brottsofferjourernas Riksförbund. Brottsoffer kan få samtalsstöd över telefon, information om hur en rättsprocess går till samt praktiskt hjälp när det kommer till att söka ekonomisk ersättning för brott via de lokala brottsofferjourerna.
  • I fråga om juridisk rådgivning, hjälp med skyddat boende och olika stödinsatser till våldsutsatta kvinnor finns två stora riksorganisationer, som i sin tur fungerar som en slags paraplyorganisationer för kvinno- och tjejjourer i landet: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) samt Unizon (tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund).
  • RFSL har inrättat en särskild brottsofferjour, som i huvudsak vänder sig till homosexuella, bisexuella och hbt-personer som utsatts för våld, kränkande behandling och hatbrott.

Personer som har blivit utsatta för brott har rätt att ta med sig en stödperson till ett förhör i samband med förundersökningen eller när en rättegång ska hållas. Därigenom ges civilsamhällets organisationer en viktig roll i de rättsliga processer som följer en brottsutredning, då det ofta är personer från brottsoffer- och kvinnojourer som fungerar som stödpersoner.

Exempel på samverkan

Flera organisationer samarbetar med kommunens socialtjänst i frågor som rör skyddade boenden:

    • Botkyrka Kvinno- och Tjejjours verksamhet innefattar skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor. Botkyrka kommun hör till de aktörer som köper platser i detta boende.
    • Ersta diakoni kan erbjuda kvinnor och barn en plats på ett akut krisboende, där de kan bo i upp till tre månader och få en skyddad adress och erbjudas krisbearbetande stödsamtal. Alla placeringar sker i samråd med socialtjänsten.

Internationell samverkan

FN:s brottsofferdeklaration, den s.k. Deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, antogs av generalförsamlingen 1985. Deklarationen har bland annat följts upp av en särskild handbok (Handbook on Justice for Victims), samt olika riktlinjer. Tanken är att de förtydligande riktlinjerna ska kunna tjäna som guide till ideella aktörer och volontärer som arbetar med brottsutsatta barn samt barn som blivit vittnen till brott. Utifrån ett vidare perspektiv är syftet också att underlätta lagstiftning på området:

To assist Governments, international organizations, public agencies, non-governmental and community based organizations and other interested parties in designing and implementing legislation, policy, programmes and practices that address key issues related to child victims and witnesses of crime.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se