MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Barn och ungdomar

 
Samverkan om-sidorna är utformade för att ge en enkel ingång utifrån olika verksamhetsområden som är relevanta för Överenskommelsen inom det sociala området. Här finns information om lagrum, samverkan och politiska beslut som på ett eller annat sätt påverkar ämnesområdet. Sidorna är inte kompletta, så du som läsare är varmt välkommen att höra av dig för att lägga till exempel eller relevant information genom att höra av dig till kansliet.

Lokalt, regionalt, nationellt

Inom ett flertal kommuner återfinns särskilda ungdomsråd; ett särskilt inflytandeforum för barn och unga och organisationer som verkar på detta område. Kommunernas ungdomsråd är opolitiska, så till vida att ledamöterna inte är knutna till specifika partier. Ungdomsråden har inrättats för att ungdomars åsikter och frågor som är av intresse ska nå beslutsfattarna och att en dialog ska föras mellan de olika parterna. Rådet kan yttra sig om olika förslag inom kommunen eller så kan rådet helt enkelt författa egna förslag och motioner i en sakfråga som berör kommuns ungdomar. Dessutom hålls särskilda möten, några gånger per år, där rådets ledamöter möter t.ex. politiker från skol- och fritidsförvaltningen.

Linköpings kommun har två ungdomsombud, vilka är tänkta att fungera som en länk mellan stadens ungdomar och kommunens tjänstemän och politiker.

Partsgemensamt forum är knuten till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), så tillvida att myndigheten sammankallar och administrerar forumet. Tjänstemän från regeringskansliet samt representanter från sammanlagt sexton civilsamhällesorganisationer deltar i de sammankomster som arrangeras 4-5 gånger per år. Målsättningen har varit att ”få med en mångfald av organisationer som speglar det civila samhällets bredd”. Syftet med forumet är att lyfta och diskutera frågor som rör civilsamhällets villkor.

Ungdomspolitiska rådet är en sammanslutning som består av ett tjugotal organisationer såsom Rädda Barnens Ungdomsförbund och Ungdomens Nykterhetsförbund. Sedan slutet av 2008 hålls regelbundna sammankomster där frågor med koppling till ungdomspolitiken tas upp, vilket bidrar till att ”förankra det ungdomspolitiska arbetet”. Förutom företrädare för det civila samhället deltar även myndigheter, kommuner och forskare, liksom ungdomsministern.

Regeringskansliet har formulerat ett särskild ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014-2017. Bland de insatser för att främja ungdomars inflytande som tas upp, nämns särskilt: ”Ungdomspolitiska rådet bör utvecklas till ett forum för regeringens samlade dialog med representanter för ungdomsorganisationer”.

Sedan 2001 finns ett forum för överläggningar mellan regeringen och organisationer för frågor som rör funktionshinder (Funktionshindersdelegationen). Emellanåt diskuteras även ungdomsfrågor. Unga Allergiker hör till de ungdomsorganisationer som sitter med i delegationen.

Aktörer

En central aktör på detta område är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen). Andra centrala aktörer är Röda Korsets ungdomsförbund som organiserar läxhjälp, kompisgrupper, chattjourer. Även Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset kan nämnas, med en bred verksamhet som sträcker sig från olika sociala projekt, till att arrangera fritidsaktiviteter till barn- och ungdomar.

Lagar

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 2 f §, finns bestämmelser som rör samverkan mellan det offentliga och civilsamhället: ”Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs”.

Socialnämnden har, enligt Socialtjänstlagen (2001:453), en skyldighet att uppmärksamma missförhållanden och vidta åtgärder när de kommer till deras kännedom att barn far illa eller ”vistas i miljöer som är skadliga för dem”. Även här är tanken att kommunen ska fullgöra sitt uppdrag genom att samverka med olika samhällsorgan och organisationer. I Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) finns å andra sidan en bestämmelse som ger kommun och landsting rätt att lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. Det ekonomiska stödet kan även innefatta politisk verksamhet.

Exempel på samverkan

Stockholms Stadsmission har flera verksamheter som riktar sig till barn och unga och ramavtal har tecknats med ett flertal kommuner. Stadsmissionen hjälper ungdomar att komma i sysselsättning t.ex. genom att ordna med praktik eller utbildning eller tillhandahålla samtalsterapi och särskilda ungdomscoacher. Socialtjänsten är en viktig samverkanspart och i samråd med socialtjänsten försöker Stadsmissionen förbereda ungdomarna för ett liv med eget boende etc.

Stockholms Stadsmission kan för en kortare period även ordna så en ungdom får bo i en av de lägenheter som organisationen förfogar över. Den första kontakten sker genom att kommunens socialsekreterare kontaktar organisationen och efter att ett informationsmöte hållits, där både vårdnadshavare, företrädare för Stadsmissionen, handläggare och den person som är i behov av boende fått möjlighet att delta, kan socialtjänsten placera personen i Stadsmissionens bostadskö.

Det finns ett samarbetsavtal mellan Nacka kommun och Barnens rätt i samhället (BRIS). Samarbetet innebär bl.a. att ett gemensamt informationsbrev skickas till nyblivna föräldrar. Syftet med detta är att öka kännedomen om BRIS verksamhet och barns rättigheter. Via social- och äldrenämnden i kommunen är det även möjligt för skolor i Nacka att bjuda in särskilda BRIS-informatörer till skolan som informerar eleverna om barns rättigheter och vilket stöd BRIS kan erbjuda.

Frälsningsarmén har aktiviteter som riktar sig till barn- och unga, t.ex. kollon dit barn i olika åldrar kan åka för att träffa andra barn i samma ålder och testa på olika sporter och utomhusaktiviteter. Det vanligaste är att socialtjänsten i kommunen står för kostnaden för barnets vistelse.

Internationell samverkan

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har sedan 1999 varit representerad i den svenska regeringsdelegationen till FN:s generalförsamling. LSU har även utsett delegater som medverkat i regeringsdelegationen i samband med möten i bl.a. kvinnokommissionen och kommissionen för hållbar utveckling.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se