MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Arbetsmarknad

 
Samverkan om-sidorna är utformade för att ge en enkel ingång utifrån olika verksamhetsområden som är relevanta för Överenskommelsen inom det sociala området. Här finns information om lagrum, samverkan och politiska beslut som på ett eller annat sätt påverkar ämnesområdet. Sidorna är inte kompletta, så du som läsare är varmt välkommen att höra av dig för att lägga till exempel eller relevant information genom att höra av dig till kansliet.

Lokalt, regionalt och nationellt

I slutet av 2014 tillsatte regeringen en kommitté som skulle se över ungdomsarbetslösheten, samt verka för att insatser som syftar till att minska arbetslösheten på lokal nivå skulle få större genomslag. Att det är nödvändigt att finna nya samverkansformer på det arbetsmarknadspolitiska området framgår av följande formulering:

”Den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Regeringen bedömer att framgång mot ungdomsarbetslösheten förutsätter bred mobilisering och samverkan med bl.a. arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer”.

Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken vilar på staten. Med tiden har emellertid kommunerna blivit allt viktigare aktörer när det kommer till att genomföra och initiera arbetsmarknadspolitiska åtgärder på lokal nivå. I socialtjänstlagen kommer kommunernas ansvar till uttryck genom följande bestämmelse: ”Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete”.

Särskilda jobbcenter, som drivs i kommunal regi, har varit ett viktigt led i detta arbete. På detta område samarbetar kommunerna med myndigheter som arbetsförmedlingen och försäkringskassan, men även med olika ideella organisationer. Den som är arbetslös kan till exempel få en lönebidragsanställning för att arbeta inom en organisation eller inom kommunen. Det kan också utgå verksamhetsbidrag till ideella organisationer vars verksamhet har koppling till arbetsmarknad och sysselsättning.

Vid mitten av 2000-talet inleddes en försöksverksamhet med s.k. navigatorcentrum för att underlätta för unga människor att komma in på arbetsmarknaden, antingen genom arbete, praktikplats eller utbildning. Tanken var att dessa skulle drivas i samverkan mellan arbetsförmedlingen, kommunen, näringslivet och lokala organisationer; antingen med en ideell eller kommunal huvudman.

Flera kommuner har tagit fram en policy eller särskilda riktlinjer för sitt stöd till s.k. sociala företag. Sociala företag kan ha som målsättning att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden (s.k. arbetsintegrerande sociala företag) och företagen har det gemensamt att en merpart av vinsterna återinvesteras i den egna verksamheten eller annan verksamhet med likartad inriktning. I den bemärkelsen finns det ett ideellt inslag i företagens verksamhet.

Aktörer

En rad aktörer är verksamma inom området. År 2007 infördes den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin, där Fas-3 ingår. Detta initiativ riktar sig till personer som inte längre är berättigade till arbetslöshetsersättning eller personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i 18 månader eller längre. De aktörer som kan involveras är både offentliga och privata arbetsgivare, sociala företag och ideella organisationer. Några aktörer som är aktiva inom området är:

  • Stadsmissionen arrangerar särskilda självhjälpsgrupper för arbetslösa.
  • Röda Korset samarbetar med arbetsförmedlingen i fråga om rehabilitering av långtidssjukskrivna samt erbjuder arbetsträning, inom ramen för Fas-3. Det kan handla om att den arbetslöse utför arbetsuppgifter kopplade till de lokala föreningarnas caféverksamhet, försäljning eller socialt inriktade arbete såsom läxstöd.
  • Jobbverket, ett socialt företag i Tyresö, som har specialiserat sig på arbetsförmågebedömningar, arbetsträning, coaching och sysselsättning, på både kort och lång sikt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen) stödjer olika insatser och projekt som riktar sig till gruppen unga arbetslösa.

Exempel på samverkan

Samverkan mellan kommun och civilsamhälle sker också på arbetsmarknadsområdet och kommunen kan ”köpa” eller beställa specifika tjänster av olika aktörer genom ett upphandlingsförfarande. Göteborgs stad har t.ex. tecknat ett ramavtal som går ut på att flera leverantörer, däribland Stadsmissionen, ordnar med arbetsprövning för kvinnor och män över 18 år som står utanför arbetsmarknaden. IOGT-NTO är ytterligare en organisation som erbjuder arbetsträning till kommunen.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se