MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Vägen till signering, vad händer sedan och hur undviker vi ett svävande ufo?

 
Maria Lagneby är verksamhetsutvecklare på Nätverket Idéburen Skåne. Hon har stenkoll på Region Skånes regionala överenskommelse, som signerades 2010 och hade en uppföljning 2014. Maria delar här med sig av sina tankar och erfarenheter kring Överenskommelsen och vad hon tror är viktigt att trycka på för en regional eller en lokal dialogprocess. Från första steget fram till signering och vad som händer eller bör hända efter signeringen.

I arbetet med att hålla den regionala överenskommelsen levande poängterar Maria att det finns flera viktiga saker som gjorts hos dem i Skåne. 

- Att vi under 2014 hade en revidering av överenskommelsen som var mycket värdefull. Då bjöds de idéburna in för dialog om den regionala överenskommelsen. Vad hade hänt sedan signeringen 2010 och vad behövde förändras.

Efter revideringen upplever Maria att det finns en större tydlighet i vad den regionala överenskommelsen ska användas till. Den är nu tydligt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin och det var något som bidrog till en uppenbar positivt skillnad. Den föra versionen av överenskommelsen i Skåne var viktig på sitt sätt, men det hängde lite lösa trådar, lite som ett ufo och speciellt för de regionala politikerna och tjänstemännen var det tidigare svårt för dem att förstå syftet av den regionala överenskommelsen.

- Det som har hänt efter revideringen är att tjänstemännen har en förståelse för överenskommelsen och det är enklare att skapa sig ett mandat och förståelse, där det tydligare finns kopplingar mellan den regionala överenskommelsen och befintliga strategier och policydokument i regionen.

Maria tror att om det går att koppla de lokala till det övergripande så är det ett sätt att möjliggöra för ökat samarbete. En överenskommelse ska alltid ses som ett komplement och något som ska underlätta för fortsatt demokratiutveckling. Det är viktigt att komma ihåg att alla inte kan eller ska göra på samma sätt. Marias medskick till andra för att inte göra dubbelarbete är att rannsaka hur ens dialogprocess eller överenskommelse ser ut.

- Det är oftast något som skaver, en regional eller lokal överenskommelse kommer in som ett helt nytt sätt att arbeta och om det inte är kopplat så blir det svårt med en lång uppförsbacke. En tjänsteman har sitt uppdrag och får inte gå utanför det. Att förankra är viktigt och ett sätt att kunna gå vidare och skapa både förutsättningar och förtroende.

Maria menar att det är viktigt att se den första perioden efter signeringen som en testperiod, hur fungerar vår överenskommelse och hur ska vi utveckla den. Att utveckla är ett arbete som aldrig tar slut, viktigt för alla att förstå att utvecklingsarbetet måste finnas och få utrymme. Det finns inga fina modeller från början, inget rätt och fel, så måste det få vara. Om det börjar byggas system blir det förvaltning och det finns det tillräckligt med enligt Maria.

- Vi har mekaniska system som säger hur samhället ska se ut, det är viktigt på ett sätt, vad gäller beslutsvägar och demokrati. Det är viktigt att få in Överenskommelsen i det mekaniska systemet. Möjliggöra levande system i relation till det andra, hur samverkar vi kring komplexa problem och utmaningar. Det går aldrig att trycka in allt i det mekaniska.

Vi kommer in på organisering av en regional och lokal överenskommelse och Maria beskriver hur deras överenskommelse är organiserad.

- Att skapa förståelse och samhörighet kring gemensamma frågor är ett sätt att organisera och hitta gemensamma förhållningssätt.

För Skånes del handlar det bland annat om integrationsfrågan, där många aktörer finns med, modeller för samverkan. Ha med alla parter från dag ett och arbeta för att skapa gemensam syn. Det måste finnas en bredd, inte bara inom det sociala området. Att utgå från människan, det är det vi jobbar för, inte upprätthålla systemet bara för att. Vi måste lära oss att hålla samhället vid liv. Efter signeringen av den regionala överenskommelsen handlade den första perioden om organisering och även till viss del fortfarande.

- Hur ska den se ut, hur jobbar man för att få till delaktighet och förankring för alla parter. Där är vi inte i land men en god bit på vägen. Att se utvecklingsarbete som något som hela tiden rör på sig är positivt menar Maria. Att våga och att ha mandat. Det finns utrymme och det är en enorm framgångsfaktor, både organisering och det faktiska kring frågeställningar. Hela processen är att pröva sig fram, våga göra fel för att kunna göra rätt. Skapa olika forum och mötesplatser för angelägna frågor och sätta det regionala arbetet i större kontext i relation till den nationella Överenskommelsen.

Vad som kan vara viktigt för andra att tänka på från signering och framåt med sitt överenskommelsearbete finns det många tankar kring och vägar att gå. Maria säger att en viktig del är att hela tiden påminna sig om hur förankringsarbetet gjordes från början och att det är en avgörande faktor för framtiden av ens regionala eller lokala överenskommelse.

- Det är viktigt att tänka på de andra faserna och samtidigt se en förankring i den första fasen. Hur tänker vi framåt på ett hållbart och stabilt sätt. Hur ser vi att detta kan utvecklas. Det är viktiga frågor att ställa sig.

Vidare menar Maria att det är viktigt att det lokala är kopplat till det lokala utvecklingsarbetet, kanske främst det offentliga men även de idéburna. Att koppla strategidokument och andra dokument är viktigt i inledningsfasen. Det möjliggör enklare att folk kan arbete utifrån den regionala eller lokala överenskommelsens i sin vardag. Annars är dokumentet som sådant helt meningslöst om det inte är förankrat i något säger Maria.

- Det måste vara något som förenklar samverkan, annars behövs det nog inte. Detaljer kan man inte grotta ner sig i från början och är arbetet helt frikopplat från övriga arbetet i regionen eller kommunen så blir det svårt att relatera till det på längre sikt.

Dessa delar tror Maria att man tyvärr missar många gånger. För de idéburna kan det vara svårt men ack så viktigt att få inflytande när de många gånger sitter i en beroenderoll gentemot regionen eller kommunen. Maria menar även att Överenskommelsens 6 principer är viktiga och fyller ett stort behov.

- Det är viktigt att inte bara se principerna, utan att också göra dem till en checklista och förstå hur vi ska förankra dem så de passar oss på bästa sätt. Det kanske behöver fördjupas i en regional eller lokal kontext, men grunden i dem är mycket bra.

Att principerna kan fungera som en ryggrad är något Maria bekräftar. De finns där för att vara ett stöd i möjliggörandet och i olika faser att gå vidare från ord till handling. Principerna och EU-koden tillsammans är en mycket bra och stark grund att utgå ifrån.

Sammanfattningsvis menar Maria att det är viktigt att inte begära och kontrollera för mycket. Utan skapa förutsättningar här och nu och för framtiden. För det idéburna kan det handla om att frigöra resurser. Viktigt också är att få ihop det mekaniska systemet. Väldigt utmanande men också väldigt viktigt enligt Maria.

Sist men absolut inte minst trycker Maria på att Överenskommelsen som uppgift är att ska möjlighet för det idéburna och offentliga och att mötas utifrån verkliga frågor. Viktigt att se en helhet och se utmaningar som något att lösa tillsammans, bygga broar. Nyfikenhet och vilja är mycket bra att ha med sig. Maria vill också skicka med hur viktigt det är att våga, och att inte se det som ett misslyckande att göra fel.

- Vågar vi inte göra fel är det förvaltning, våga se felen som styr och lär av det.

Tipsa en vän
Publicerad 2015-10-02.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se